Vahinkojen ennaltaehkäisy

Teemat

Hanke välittää tietoa suden biologiasta ja susivahinkojen ennaltaehkäisystä. Hankkeessa kehitetään käytännön toimia vahinkojen ennaltaehkäisyyn kuten menetelmiä suojata metsästyskoiria. Lisäksi hanke tarjoaa apua eläintiloille kotieläinten suojaamiseksi.

Sudet tappavat ja vahingoittavat joka vuosi Suomessa koti- ja tuotantoeläimiä. Koiriin kohdistuvia suden hyökkäyksiä on tapahtunut Suomessa noin 40—50 vuodessa. Valitettavan usein hyökkäykset johtavat koiran kuolemaan. Suden tappamia lampaita kirjataan vuosittain noin 100 yksilöä. Suden tappamista poroista maksetaan vuosittain noin 600 000€ edestä korvauksia (laskenta ei sisällä ns. vasahävikkikorvausta). Vahinkoja tapahtuu vuosittain myös nautatiloilla ja viime vuosina myös turkistarhoilla.

Vahinkojen ennaltaehkäisyn kehittäminen on tärkeää ihmisten ja susien rinnakkaiselon parantamiseksi. Hanke kehittää työkaluja kotieläin- ja koiravahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja jakaa tietotaitoa kotieläinten suojaamisesta. Toimivia suojausmenetelmiä on todettu olevan esimerkiksi oikein pystytetyt ja huolletut petoaidat, eläinten ottaminen yöksi sisälle tai erityiseen yösuojaan sekä karkotelaitteet laitumilla.

Jos vahinko kuitenkin tapahtuu, on tärkeää, että on olemassa toimiva korvausjärjestelmä. Nykyisin koira- ja tuotantoeläinvahingot korvataan täysimääräisesti, ja porovahinkojen korvaaminen on eriytetty omaksi korvausluokakseen.

Vahinkojen ennaltaehkäisyssä tarvitaan sekä tietoa että käytännön työkaluja

Hanke tarjoaa tutkittua ja testattua tietoa susista eläinten omistajille ja paikallisille asukkaille. Tieto siitä, millainen eläin susi on, missä se liikkuu ja miten se käyttäytyy, auttaa hahmottamaan susiin liittyviä haasteita. Tieto voi myös lievittää huolta ja pelkoa. Hankesuunnittelijat tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja auttavat susialueiden asukkaita pärjäämään susien kanssa.

Tuotanto- ja kotieläinten pitäjillä sekä koirametsästäjillä on jo nyt käytössä monia keinoja ennaltaehkäistä vahinkoja. On tärkeää, että tietoa suojaamisesta ja toimivista käytännöistä levitetään kaikkien saataville. Hankkeessa haastatellaan kotieläintilallisia ja kerätään kokemuksia parhaista käytännöistä myös Suomen ulkopuolelta. Lisäksi kehitetään uusia menetelmiä vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Tietoa susista ja vahinkojen ennaltaehkäisystä jaetaan muun muassa yleisötilaisuuksissa ja tilavierailuilla.

Kotieläinten suojaamiseen on saatavilla petoaitoja ja karkotusvälineitä. Perinteisesti petoaitoja myönnetään tiloille, joissa suojeltavien eläinten arvo on suurempi kuin aitamateriaalien arvo. Hankkeessa kartoitetaan riskialueiden eläintiloja ja tehdään niille ennaltaehkäisysuunnitelmia. Akuutin suojauksen tarpeessa oleville eläintiloille hankkeessa toimitetaan nopeutetusti sähköistä petoaitaa.

Hankkeessa testataan ja testataan myös uusia keinoja, joiden avulla susi voidaan karkottaa pihasta esimerkiksi äänen tai valon avulla.

 

Koiravahinkoja ehkäistään uusin menetelmin

Koirien suojausvarusteita kehitetään ja testataan erillisenä toimenpiteenä. Toimivien suojausmenetelmien kehittäminen vähentää koirien loukkaantumisriskiä susihyökkäyksissä, mikä puolestaan ​​parantaa susien hyväksymistä metsästäjien ja suuren yleisön keskuudessa. Kehittämiseen otetaan mukaan aiheen asiantuntijoita. Teemasta järjestetään seminaareja koiravahinkojen ennaltaehkäisystä kiinnostuneille tuotekehittäjille ja yrittäjille.

Susialueilla metsästävillä on jo nyt tietotaitoa siitä, miten koiravahinkoja voidaan ennaltaehkäistä. Tietoa on syytä jakaa tuoreille susireviireille, joilla susialueella elämisestä ei vielä ole kokemusta. Susien läsnäolon tiedostaminen metsästysalueella on etenkin lumen aikaan helpoimpia tapoja säästyä koiravahingoilta. Tiedon välittäminen susien liikkeistä paikallisten kesken on olennainen suojauskeino. Suunnittelijat vievät parhaita suojauskäytäntöjä käytäntöön neuvomalla ja jakamalla tietoa.

 

© Vastavalo / Jani Seppänen

Hankesuunnittelijoiden yhteystiedot

Hankesuunnittelijoihin voi olla yhteydessä suteen liittyvissä asioissa ja etenkin vahinkojen ennaltaehkäisyn tarpeessa. Akuuteissa tilanteissa, kuten vahinkojen satuttua tai niiden riskin ollessa suuri, tulee suunnittelijoihin olla yhteydessä mahdollisimman pian.

Mari Tikkunen
Suomen riistakeskus Kainuu
mari.tikkunen@riista.fi
029 431 2239

Jenni Pirinen
Suomen riistakeskus Pohjois-Savo
jenni.pirinen@riista.fi
029 431 2307

Mikko Jokinen
Suomen riistakeskus Satakunta
mikko.jokinen@riista.fi
029 431 2324

Toimenpiteiden aikataulu ja tuotokset

Hankkeen suunnittelijat tapaavat ja tekevät yhteistyötä susialueiden asukkaiden kanssa koko hankkeen ajan.

Vuonna 2020 järjestetään koirien suojaustyön käynnistävä seminaari. Tehdään ensimmäiset kotieläintilojen riskiarviot ja toteutetaan ensimmäiset tilakohtaiset suojaussuunnitelmat ja konkreettiset suojaukset. Petoaitoja toimitetaan niitä tarvitseville kotieläintiloille. Tutkimuksissa testattuja suojausmenetelmiä kartoitetaan.

Vuonna 2021 uusien vahinkojen ehkäisymenetelmien testaaminen alkaa. Raportti parhaista eurooppalaisista vahinkojen ehkäisytavoista julkaistaan. Järjestetään toinen seminaari koiravahinkojen ehkäisystä.

Vuonna 2022 suden säikyttämiseen tarkoitettuja laitteita testataan kotieläintiloilla. Koiraliivien uuden version kehitys käynnistyy.

Vuonna 2023 suden karkoittamiseen tarkoitettuja laitteita testataan kotieläintiloilla. Uusi versio koiraliiveistä valmistuu.

Vuonna 2024 julkaistaan työkalupakki koti- ja tuotantoeläinvahinkojen ennaltaehkäisyyn. Uusien vahinkojen ehkäisymenetelmien testaus valmistuu.

Hankkeen jälkeen toimiviksi todettuja suden karkoitukseen tarkoitettuja laitteita voi lainata Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta. Yhdessä metsästäjien kanssa kehitetyt koiraliivit ovat löytäneet käyttäjät ja vähentävät metsästyskoiravahinkoja.

Haluatko perehtyä aiheeseen lisää? Linkkien takaa löytyy aiheesta kiinnostavaa luettavaa:

Suurpetovahinkojen estäminen (riista.fi)

Ruokaviraston tietopaketti suurpetovahinkojen korvauksista (ruokavirasto.fi)

Suurpedot aiheuttavat huolta ja työtä maatiloilla – Selvitimme, mitä tilanpitäjät ajattelevat kotieläinten suojaamisesta

Tehokkain tapa ennaltaehkäistä susivahinkoja on yhdistellä suojauskeinoja

Metsästyskoiran ohjaaja voi pienentää koiravahingon riskiä susialueilla

 

Kansikuva: © Vastavalo / Katri Mäkinen

Ajankohtaista teemasta

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo