Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon

Teemat

Suden kannanhoidossa on tarpeen ottaa huomioon monia erilaisia tavoitteita ja tilanteita. Hanke kehittää työkaluja toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusten ennakoimiseen.

Kannanhoidon avulla huolehditaan siitä, että susi säilyy osana Suomen luontoa. Suden kannanhoito on monimutkainen kokonaisuus. Susikantaan vaikuttavat esimerkiksi suoraan ravintotilanne ja välillisesti ihmisten asenteet. Toisaalta susi itse vaikuttaa ympäristöönsä. Kannanhoidossa täytyy huomioida erilaiset näkemykset.

Mallinnustyökalut laskevat asiantuntijatiedon ja tutkimusaineiston avulla, millä todennäköisyydellä erilaisia tilanteita tulee kannanhoidossa vastaan. Työkalut auttavat viranomaisia punnitsemaan kannanhoidon toimenpiteitä.

SusiLIFE rakentaa kaksi mallinnustyökalua

Kannanhoidon mallinnustyökalu (englanniksi ”management strategy evaluation tool” eli MSE) auttaa riistahallintoa ennakoimaan susikannan muutoksia ja arvioimaan kannanhoidon toimenpiteiden erilaisia seurauksia. Kannanhoidon toimenpiteitä ovat esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisy petoaidoilla, yhden tai useamman susiyksilön poistaminen tai suden karkottaminen asutuksen läheisyydestä.

Malli voi esimerkiksi kertoa, millä todennäköisyydellä susien aiheuttamat tuotanto- ja kotieläinvahingot vähenevät, jos alueelle rakennetaan uusia petoaitoja. Malli voi myös laskea, millaisia seurauksia susikannan muutoksilla on esimerkiksi hirvikantaan tai kotieläinvahinkojen määrään.

Kannanhoidon mallinnustyökalua tullaan hyödyntämään erityisesti monilajisessa kannanhoidossa. Susi vaikuttaa sorkkaeläinten, kuten hirvien ja peurojen kantoihin. Sorkkaeläinten kannat puolestaan vaikuttavat susikantaan. Syy-seuraussuhteet ovat niin monimutkaisia ja monitahoisia, että ihmisen on vaikea saada niihin tolkkua ilman tietokoneen apua. Mallinnustyökalu auttaa arvioimaan eri toimenpiteiden kytköksiä ja vaikutuksia tehokkaammin, nopeammin ja läpinäkyvämmin.

MSE-mallinnustyökalun prototyyppi englanniksi (drive.google.com, ladattava zip-tiedosto), päivitetty 26.8.2021

Viranomaistyökalu kokoaa kartalle, missä susia liikkuu, ja ennakoi, missä on suurin riski susiin kohdistuvalle laittomalle toiminnalle. Laitonta toimintaa on esimerkiksi suden vahingoittaminen tai luvatta tappaminen. Riski laittomuuksille on tietysti suurin siellä, missä susia esiintyy. Lisäksi riskin arvioinnissa huomioidaan aikaisemmat laittomuustapaukset sekä kertynyt vihjetieto. Työkalu tulee viranomaisten käyttöön, ja se auttaa erävalvontaa tehostamaan ja kohdentamaan valvontaa.

Kehitystyö tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa

Kannanhoidon mallinnustyökalun tuottamiin tuloksiin vaikuttaa olennaisesti se, millaisia aiheita ja aineistoja työkalu ottaa huomioon. Siksi työkalua ei tehdä pelkästään koodarien voimin.

SusiLIFE kokoaa riistahallinnon ja sidosryhmien edustajat määrittelemään, millaisiin haasteisiin työkalun tulee vastata. Näin mallinnustyökalu auttaa tulevaisuudessa monipuolisesti kaikkia susiaiheiden parissa työskenteleviä, viranomaisista metsästäjiin ja eläintilojen neuvojiin.

Toimenpiteiden aikataulu ja tuotokset

Vuonna 2020 riistahallinnon toimijat ja susiaiheiden parissa työskentelevät sidosryhmät kutsutaan kehittämään mallinnustyökalua. Myös viranomaistyökalun kehittäminen käynnistyy.

Vuosina 2021—2022 molempia työkaluja kehitetään ja testataan. Työkaluja kehitetään sekä testausten tulosten että palautteen pohjalta.

Vuonna 2023 molemmat työkalut otetaan käyttöön. Monilajisen kannanhoidon työkalua testataan muutamilla valituilla hirvitalousalueilla. Käyttöönotosta kerätään jälleen palautetta ja seurataan, miten nämä työkalut toimivat kannanhoidon tukena. Työkaluja hienosäädetään hankkeen aikana palautteen perusteella.

Vuonna 2024 työkaluista kirjoitetaan tieteelliset julkaisut ja yleistajuisia artikkeleita.

Hankkeen jälkeen mallinnustyökalut tukevat suden kannanhoitoa niin, että päätöksissä voidaan ottaa aiempaa monipuolisemmin huomioon esimerkiksi ihmisten asenteet, vahingot ja sorkkaeläinkannat.

Haluatko perehtyä aiheeseen lisää? Linkkien takaa löytyy aiheesta kiinnostavaa luettavaa:

Mallinnus susien määrän arvioinnissa

MSE-mallinnustyökalun käyttö kalastuksen suunnittelussa (fao.org) (englanniksi)

 

Kansikuva: © Pentti Sormunen / Vastavalo

Ajankohtaista teemasta

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo