Förebyggande av skador

Teman

Projektet förmedlar information om vargens biologi och förebyggande av vargskador. Inom projektet utvecklas praktiska åtgärder för att förebygga skador, till exempel metoder för att skydda jakthundar. Dessutom erbjuder projektet djurstallar hjälp för att skydda husdjuren.

Vargar dödar och skadar tamdjur i Finland varje år. Vargar angriper hundar 40–50 gånger per år i Finland. Tyvärr dör hunden ofta till följd av attacken. Varje år bokförs cirka 100 får som dödats av vargar. Skador på renar har ersätts till ett belopp om 600 000 euro per år. Varje år utsätts också nötkreatursgårdar för attacker, och de senaste åren även pälsfarmer.

Att förebygga skador är viktigt för att människan och vargen ska kunna leva sida vid sida. I projektet utarbetas verktyg för att förebygga vargangrepp på tamdjur och hundar samt sprida kunskap om hur tamdjur kan skyddas. Fungerande metoder har befunnits vara bland annat rätt byggda och underhållna rovdjursstängsel, insamling av djuren till natten i byggnader eller in särskilda inhägnader samt s.k. ljudförsedda pingers för att skrämma vargar.

Om en skada ändå inträffar är det viktigt att det finns ett fungerande ersättningssystem. För närvarande betalas full ersättning för skador på hundar och produktionsdjur och ersättningarna för skador på renar betalas ur en separat ersättningskategori.

Att förebygga skador kräver både kunskap och praktiska verktyg

Projektet ger forskningsbaserad och testad information till djurägare och lokalinvånare. Kunskap om hurdant djur vargen är, var den rör sig och hur den beter sig hjälper med att greppa de utmaningar som anknyter till varg. Information kan också lindra oron och rädslan. Projektplanerarna samarbetar med olika aktörer och hjälper invånarna i vargområden att komma till rätta med vargarna.

Det finns redan flera metoder med vilka produktions- och tamdjursbönderna och de som jagar med hund kan förebygga skador. Det är viktigt att information om förebyggande åtgärder och fungerande metoder görs allmänt tillgänglig. Under projektet intervjuas tamdjursbönder och erfarenheter om bästa praxis inhämtas också från utlandet. Dessutom utvecklas nya metoder för att förhindra skador. Information om vargar och om förebyggande av skador sprids bland annat genom evenemang för allmänheten och på besök på gårdar.

Projektet erbjuder viltstängsel och avskräckningsutrustning för skydd av tamdjuren. Tillstånd för viltstängsel ges främst till gårdar där värdet på de djur som ska skyddas är högre än materialet för stängslet. Under projektet kartläggs de djurhållande gårdarna i riskområdena och det utarbetas planer för förebyggande åtgärder på dem. Till gårdar som är i akut behov av skydd levereras elstängsel genom en försnabbad process.

I projektet testas också nya metoder för att fördriva vargen från gården med till exempel ljud- eller ljuseffekter.

 

Nya metoder för att förhindra skador på hund

Utveckling och test av skyddsutrustning för hundar är en separat åtgärd inom projektet. Fungerande skyddsmetoder minskar risken för att hunden skadas om den blir angripen av varg, vilket ökar acceptansen av varg bland jägarna och allmänheten. Utvecklingsarbetet sker i samråd med experter på området. Om temat ordnas seminarier för produktutvecklare och företagare som är intresserade av förebyggande av skador på hund.

Jägare som jagar i vargområden besitter redan kunskap om hur skador på hundar kan förhindras. Det är viktigt att denna kunskap sprids till nya vargrevir där människorna ännu saknar erfarenhet av att leva i ett vargområde. Att vara medveten om att det finns varg i jaktområdet är vid snötäckt mark ett av de enklaste sätten att undgå skador på hund. Förmedling av information av vargarnas rörelser mellan lokalinvånarna är en utmärkt skyddsmetod. Planerarna arbetar med att förankra de bästa skyddsmetoderna genom att ge råd och sprida information.

 

© Vastavalo / Jani Seppänen

Projektplanerarnas kontaktinformation

Kontakta gärna projektplanerarna i vargrelaterade ärenden och speciellt om det är fråga om att förebygga skador. I akuta situationer, exempelvis om det har inträffat en skada eller risken för skador är stor, är det viktigt att kontakta planerarna så fort som möjligt.

Mari Tikkunen
Finlands viltcentral Kainuu
mari.tikkunen@riista.fi
029 431 2239

Jenni Pirinen
Finlands viltcentral Norra Savolax
jenni.pirinen@riista.fi
029 431 2307

Mikko Jokinen
Finlands viltcentral Satakunta
mikko.jokinen@riista.fi
029 431 2324

Åtgärdernas tidsplan och genomfört arbete

Projektplanerarna kontaktar och samarbetar med invånarna i vargområdena under hela projektet.

År 2020 ordnas ett startseminarium om att skydda hundar mot vargangrepp. Det görs riskbedömningar för de första tamdjursgårdarna, de första skyddsplanerna för gårdar utarbetas och konkreta skydd anläggs. Viltstängsel levereras till gårdar som behöver det. Skyddsmetoder som testats i olika undersökningar kartläggs.

År 2021 inleds tester med nya metoder för att förebygga skador. En rapport om de bästa metoderna i Europa för att förebygga skador publiceras. Andra seminariet om att förebygga skador på hund ordnas.

År 2022 testas utrustning för att skrämma bort vargar från tamdjursgårdar.

År 2023 testas utrustning för att fördriva vargar från tamdjursgårdar.

År 2024 publiceras en uppsättning verktyg för förebyggande av skador på tamdjur och produktionsdjur. Testerna av de nya metoderna för förebyggande av skador slutförs.

Efter projektet är det möjligt att från Finlands viltcentrals regionkontor låna utrustning som befunnits vara effektiv för att avskräcka vargar.

Vill du veta mer om detta? Klicka på länkarna för intressant läsning:

Avvärjning av rovdjursskador (riista.fi)

Rovdjursskador och skadeersättningar (ruokavirasto.fi)

Stora rovdjur ger upphov till oro och extra arbete på gårdarna – Vi utredde djurböndernas åsikter om att skydda djuren

Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera olika metoder

Hundföraren kan minska risken för vargangrepp

 

Omslagsbild: © Vastavalo / Katri Mäkinen

Nyheter om detta temat

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo